sklep@alpin.pl  +48 668 008 747+48 61 852 94 25
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego alpin.pl

1.    Definicje

1.1.              Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://alpin.pl

1.2.              Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która zamierza lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

1.3.              Konsument – osoba fizyczna dokonująca w ramach sklepu internetowego czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.4.              Sprzedawca, Usługodawca – patrz punkt 1.1.

1.5.              Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma

1.6.              Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

1.7.              Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

1.8.              Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną która zamierza lub korzysta z Usługi Elektronicznej

1.9.              Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę

2.    Postanowienia ogólne

2.1.              Sklep internetowy dostępny pod adresem http://alpin.pl prowadzony jest przez spółkę ALPIN Jeżak, Molik spółka jawna, 61-701 Poznań, ul. Fredry 3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018442, NIP 778-01-62-235, REGON 630179818 działającą pod w/w adresem, adres poczty elektronicznej alpin@alpin.pl, numery telefonów kontaktowych: stacjonarny +48 (61) 8529425, komórkowy +48 668 008 747

2.2.              Sklep internetowy alpin.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.3.              Regulamin określa w szczególności:

2.3.1. warunki zawierania umów sprzedaży

2.3.2. ceny produktów, formy i terminy płatności

2.3.3. koszty, sposoby i terminy dostawy produktów

2.3.4. procedurę reklamacyjną

2.3.5. prawo odstąpienia od umowy

2.3.6. postanowienia końcowe.

3.    Warunki zawierania umów sprzedaży

3.1.              Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym jest możliwe za pośrednictwem zarejestrowanego na stronie Sklepu konta lub bez konieczności rejestracji.

3.2.              Klient ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym po spełnieniu następujących wymagać technicznych:

3.2.1. posiadanie urządzenia ze sprawnym systemem operacyjnym, np. Windows, Linux, Mac OS

3.2.2. dostęp do sieci Internet na w/w urządzeniu

3.2.3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail

3.3.              Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówień w Sklepie Internetowym.

4.    Ceny produktów, formy i terminy płatności

4.1.              Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszystkie składniki, takie jak np. cła. Wszelkie udzielane rabaty nie sumują się i nie mają zastosowania przy produktach już przecenionych.

4.2.              Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe zmiany nie mają wpływu na cenę Produktu zamówionego przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4.3.              Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.3.1.  płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

4.3.2.  płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy

4.3.3.  płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

 PEKAO 20 1240 6595 1111 0000 5624 8243

4.3.4.  płatność przelewem on-line na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą serwisu przelewy24.pl

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

4.4.              Terminy płatności:

4.4.1.  w przypadku wybory przez Klienta płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki

4.4.2.  w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

5.    Koszty, sposoby i terminy dostawy produktów

5.1.              Dostawa produktów do Klienta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
                    Wysyłka zwrotów do Klienta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2.              Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazane Klientowi przy opisie zamawianego Produktu w trakcie składania Zamówienia i w momencie zawierania Umowy Sprzedaży. Dostawa produktów do Klienta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że przed zawarciem umowy zostało uzgodnione inaczej.

5.3.              Odbiór osobisty jest bezpłatny.

5.4.              Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów:

5.4.1.przesyłka kurierska lub paczkomatowa za pomocą firmy InPost

5.4.2. przesyłka kurierska za pomocą firmy DPD Polska

5.4.3. przesyłka pocztowa za pomocą Poczty Polskiej S.A.

5.4.4. odbiór osobisty – Sklep górski ALPIN, ul. Fredry 3, 61-701 Poznań w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego podanych na stronie internetowej Sprzedawcy

5.5.              Termin dostawy Produktu do Klienta:

5.5.1. podstawowy termin dostawy wynosi 1-5 dni roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin

5.5.2. początek biegu terminy dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna się od:

5.5.2.1.   w przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub odbioru osobistego – płatność gotówką lub kartą płatniczą – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

5.5.2.2.   w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.    Procedura reklamacyjna

6.1.              Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym.

6.2.              Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.

6.3.    Reklamacja może być złożona przez Klienta:

- pisemnie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio pod adresem siedziby Sprzedawcy

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres alpin@alpin.pl

6.4.              Wskazane jest aby Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym podał następujące informacje:

- dane kontaktowe

- nazwę Produktu będącego przedmiotem reklamacji

- informacje dotyczące reklamowanego Produktu, w szczególności rodzaju, okoliczności i daty wystąpienia wady

- żądanie sposobu doprowadzenia Produktu przez Sprzedawcę do zgodności z Umową Sprzedaży, lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.5.              W przypadku gdy do oceny niezgodności Produktu z Umową będzie niezbędnie dostarczenie go do Sprzedawcy, Klient będzie poproszony o dostarczenie go do siedziby Sprzedawcy na adres: ul. Fredry 3, 61-701 Poznań.

6.6.              Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na adres podany przez Klienta.

6.7.              Pozostałe sposoby rozpatrywania reklamacji.
Klient będący Konsumentem może skorzystać z następujących sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawarcia Umowy Sprzedaży

6.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia Sporu między Klientem a Sprzedawcą

6.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in.

- Federacji Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

- Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

 

Ponadto w/w informacje można uzyskać pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7.    Prawo odstapienia od umowy

7.1.              Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość może odstąpić od niej bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia w którym obiął Produkt w posiadanie.

7.2.              Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres: Sklep górski ALPIN ul. Fredry 3 61-701 Poznań

- drogą elektroniczną na adres: alpin@alpin.pl

7.3.              Przykładowy wzór formularza „Oświadczenie odstąpienia od umowy” znajduje się w stopce w dziale "Zwroty i wymiany" lub można go uzyskać drogą mailową.

7.4.              W razie odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych na adres: Sklep górski ALPIN, ul. Fredry 3, 61-701 Poznań lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Konsument odstępujący od Umowy ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7.5.              Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni, zwrócić Konsumentowi wartość Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

7.6.              Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy określony na stronie Sklepu Internetowego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.    Postanowienia końcowe

8.1.              W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie moją zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.)

- Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30. maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 829)

- Ustawa – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.)

8.2.              Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszania praw Klientów. W przypadku niezgodności wybranych zapisów Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje się do stosowania w/w prawa w miejscu zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

8.3.              Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli Umowę Sprzedaży przed jego zmianą.

8.4.              Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostają podane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.5.              Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozpatrywane w drodze negocjacji z intencją polubownego rozwiązania sporu. Gdy będzie to niemożliwe lub nie będzie odpowiadać oczekiwaniom stron spory będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

8.6.              Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25. grudnia 2014 roku.

 

9.    Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ALPIN Jeżak, Molik spółka jawna, 61-701 Poznań, ul. Fredry 3 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018442, NIP 778-01-62-235, REGON 630179818
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zakupu w Sklepie Internetowym
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz ich usunięcia. 
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.alpin.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt.